คณะทำงาน
1 คณะทำงานจัดทำสื่อการสอน คำแนะนำชี้แจง เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
2 คณะทำงานในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
3 คณะทำงานในส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
4 คณะทำงานในส่วนที่เหลือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
5 คณะทำงานในส่วนที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
6 คณะทำงานในส่วนที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) (ยกเลิก)
7 ยกเลิกคำสั่งคณะทำงานในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในส่วนที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)
8 คณะทำงานในส่วนที่ 7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) (ใหม่)
9 คณะทำงานช่วยตรวจรับระบบงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ยกเลิก)
10 คณะทำงานช่วยตรวจรับระบบงานตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน