คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ
1 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
2 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561
3 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
4 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
5 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561