คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ 2
1 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561
2 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
3 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
4 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
5 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
6 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างในส่วนที่ 2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อรองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561