คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในส่วนที่ 3 - 5
1 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561
2 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
3 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
4 การตรวจนับอุปกรณ์ (Brand new) ตามผนวก 3 ส่วนที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561
5 การตรวจนับอุปกรณ์ (Brand new) ตามผนวก 3 ส่วนที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2561
6 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 กันยายน 2561
7 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
8 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
9 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
10 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างในส่วนที่ 3 - 5 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561